โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
หมู่ที่ 4 ถนนน้ำแดงนอก  ตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561และ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
    2. เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา
    3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย
    4. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

วันต่อต้านยาเสพติด
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
    2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเพื่อหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปราม การเสพยาเสพติด
    3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,17:17   อ่าน 357 ครั้ง