โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
หมู่ที่ 4 ถนนน้ำแดงนอก  ตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
คณะผู้บริหาร

นางสาวยุวดี แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา