โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
หมู่ที่ 4 ถนนน้ำแดงนอก  ตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
ปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ คลี่ขยาย
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุลวรรณ สุดแน่น
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0