โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
หมู่ที่ 4 ถนนน้ำแดงนอก  ตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระพงศ์ เสือบุญทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ